Lojalumo programa


Su nuolaidų kortele SVEČIAS geriausi pasiūlymai Jums!

 

Naujausių pasiūlymų SVEČIO kortelės turėtojams ieškokite FB "Bernelių užeiga" ir restoranuose.

 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Anketa – SVEČIAS kortelės anketa, kurioje klientas pateikia savo Asmens duomenis ir patvirtina apie sutikimą juos tvarkyti visa apimtimi ar iš dalies bei patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir kurios pagrindu išduodama ir aktyvuojama SVEČIAS kortelė.
1.2. Asmens duomenys – Kortelės turėtojo asmens duomenys, kuriuos asmuo pateikia pildydamas Anketą ir Kortelės turėtojo su Kortele įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai. 
1.3. Bendrovė – UAB Berneliai, buveinės adresas: M. Valančiaus g. 11, 44275, Kaunas juridinio asmens kodas 135464844, PVM mokėtojo kodas LT354648415.  ir UAB “Bernelių smuklė“, buveinės adresas K. Donelaičio g. 11, 44239, Kaunas, juridinio asmens kodas 300580702, PVM mokėtojo kodas LT100002497517. 
1.4. Elektroninė užsakymų sistema – BERNELIŲ UŽEIGA internete elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.berneliuuzeiga.lt.
1.5. Kortelė – SVEČIAS kortelė išduodama Bendrovės klientams šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
1.6. Kortelės turėtojas – Bendrovės klientas, kuriam yra išduota Kortelė. 
1.8. Lojalumo programa – Bendrovės taikoma klientų lojalumo programa, pagal kurią Kortelės turėtojas gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės prekybos taškuose – restoranuose (Kaune: M. Valančiaus g. 9, Baltų per. 81, K. Donelaičio g. 11, Karaliaus Mindaugo pr. 49. Vilniuje: J. Lelevelio g. 6) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
1.10. Taisyklės – šios SVEČIAS Kortelės taisyklės.
1.11. Restoranas – bet kuris UAB “Berneliai” ar UAB “Bernelių smuklė valdomas restoranas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Lojalumo programos naudomis ir Kortele sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais Bendrovės pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Kortelės turėtojas, užpildęs ir pateikęs Anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Kortelės turėtoją, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.3. Kortelė yra Bendrovės nuosavybė. Kortelė gali būti bet kada blokuojama ir (arba) paimama iš Kortelės turėtojo, jeigu ja naudojamasi pažeidžiant šias Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
2.4. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelių turėtojams. Apie tokius sprendimus Kortelių turėtojai informuojami viešai internete adresu www.berneliuuzeiga.lt. ir / arba UAB “Berneliai” ir UAB “Bernelių smuklė” valdomuose restoranuose. 
2.5. Kortelės turėtojui restoranuose ir / arba Elektroninėje parduotuvėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu. 

3. KORTELĖS ĮSIGIJIMAS 

3.1. Kortelę gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 16 metų, užpildę Anketą ir pateikę savo Asmens duomenis, Anketoje nurodytus, kaip privalomus pateikti. Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti Lojalumo programą.
3.2. Kortelės turėtojas įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis. Jeigu pasikeičia Kortelės turėtojo nurodyti Asmens duomenys, apie tai Kortelės turėtojas gali informuoti Bendrovę ir pasikeitusius Asmens duomenis atnaujinti Taisyklių 6.8. punkte nustatyta tvarka. Bendrovė nėra atsakinga už žalą, patirtą Kortelės turėtojo ir / arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad Kortelės turėtojas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jei pildydamas Anketą Kortelės turėtojas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Kortelės turėtojas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
3.3. Bendrovės klientas gali užpildyti Anketą, esančią restorane, ir pasirašius ją pateikti bet kuriame restorane;
3.4. Kortelė yra išduodama Bendrovės klientui pateikus tinkamai užpildytą ir pasirašytą Anketą ir sumokėjus vieno euro ir keturiasdešimt penkių centų Kortelės išdavimo mokestį, jei toks Kortelės išdavimo metu yra taikomas. 
3.5. Kortelės turėtojas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Kortelę. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę bei norint pakeisti galiojančią Kortelę į naują, Kortelė išduodama pakartotinai pateikus užpildytą Anketą ir sumokėjus Kortelės išdavimo mokestį, o anksčiau Kortelės turėtojui išduota Kortelė yra užblokuojama. 

4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

4.1. Pirkdamas restorane ir / arba Elektroninėje parduotuvėje Kortelės turėtojas gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.  

5. KORTELĖS GALIOJIMAS 

5.1. Kortelė galioja nuo jos išdavimo momento iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių, atsiradimo:
5.1.1. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę ir pateikus prašymą užblokuoti Kortelę;
5.1.2 Kortelės turėtojui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo Lojalumo programos administravimo tikslais veiksmus ir (arba) atsisakymą dalyvauti Lojalumo programoje;
5.1.3. Bendrovei panaikinus Lojalumo programą ir visų Kortelių galiojimą.
5.2. Pasibaigus Kortelės galiojimui Kortelė yra užblokuojama ir Kortelės turėtojo Asmens duomenys yra naikinami apie tai Kortelės turėtojo iš anksto neinformavus. 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

6.1. Kortelės turėtojo Asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Kortelės turėtojo Asmens duomenų valdytoju yra Bendrovė. Bendrovė patvirtina, kad Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija jos atžvilgiu yra atlikusi išankstinę patikrą ir suteikusi leidimą tvarkyti Kortelės turėtojų Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatytais tikslais. 
6.2. Kortelės turėtojas, pateikdamas užpildytą Anketą sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Lojalumo programos administravimo tikslu. Kortelės turėtojas sutikimą suteikia Bendrovei pasirašydamas Anketoje. Asmens nesutikusio su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytu tikslu, Anketa yra nepriimama ir Kortelė neišduodama.
6.3. Kortelės turėtojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Kortelės turėtojo sutikimą. Kortelės turėtojo sutikimas, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Kortelės turėtojui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su restoranų ir (arba) Elektroninės parduotuvės veikla ir joje parduodamomis prekėmis/paslaugomis. 
6.4. Lojalumo programos administravimo tikslu yra tvarkomi visi Kortelės turėtojo Asmens duomenys, kuriuos Kortelės turėtojas pateikia Anketoje, taip pat Kortelės turėtojo pirkimo duomenys. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialius pasiūlymus, skirtus tik Kortelės turėtojui arba tam tikrai Kortelių turėtojų grupei, identifikuoti Kortelės turėtoją ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus.
6.5. Bendrovė pasilieka teisę prašyti Kortelės turėtojo pakartotinai patvirtinti Anketoje nurodytus kontaktinius duomenis elektroniniu paštu. 
6.6. Kortelės turėtojo Asmens duomenys tvarkomi iki tol, kol galios lojalumo programa arba pats asmuo nepageidaus, kad jo duomenys būtų panaikinti bendrovės sistemoje, tuo pačiu nustos galioti ir pati lojalumo kortelė.
6.7. Kortelės turėtojo pateiktus Asmens duomenis naudos išskirtinai tik Bendrovė ir jos partneriai, su kuriais Bendrovė bendradarbiauja administruodama Lojalumo programą. Bendrovė neatskleis Kortelės turėtojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte minėtus Bendrovės partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigota tai padaryti.
6.8. Kortelės turėtojas bet kada turi teisę susipažinti su jo tvarkomais Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Kortelės turėtojas gali pasinaudoti bet kuriame Bendrovės restorane pateikęs prašymą raštu. Pateikdamas prašymą Kortelės turėtojas privalo pateikti jo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą su nuotrauka, pagal kurį prašymą priimantis restorano darbuotojas patikrina prašyme nurodyto Kortelės turėtojo ir prašymą pateikiančio asmens tapatumą. Bendrovė informaciją apie atliktus veiksmus Kortelės turėtojui pateikia prašyme nurodytu kontaktiniu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
6.9. Kortelės turėtojas turi teisę bet kada pateikti prašymą Bendrovei, kad jo Asmens duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kreipdamasis į Bendrovę paštu, elektroniniu pašto adresu rinkodara@berneliuuzeiga.lt arba įteikdamas prašymą tiesiogiai Bendrovei. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais. 
7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktai

Turite klausimų ar pasiūlymų? Rašykite mums į  info@berneliuuzeiga.lt